شبکه های اجتماعی :

Essential

Server List
نمایش  11 سرور ها
 • Intel Xeon E5-1630v3
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.7GHz
  SoftRaid 4x2TB SATA
  64GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  1,300,320 تومان
 • Intel Xeon E5-1650v3
  هسته:6c/12t
  فرکاس:3.5GHz
  SoftRaid 4x2TB SATA
  64GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  948,150 تومان
 • Intel Xeon E5-1650v3
  هسته:6c/12t
  فرکاس:3.5GHz
  SoftRaid 2x480GB SSD
  64GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  948,150 تومان
 • Intel Xeon E3-1225v2
  هسته:4c/4t
  فرکاس:3.2GHz
  SoftRaid 3x2TB SATA
  16GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  474,075 تومان
 • Intel Xeon E3-1245v2
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.4GHz
  SoftRaid 3x2TB SATA
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  677,250 تومان
 • Intel Xeon E3-1231v3
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.4GHz
  SoftRaid 2x480GB SSD
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  677,250 تومان
 • Intel Xeon E3-1231v3
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.4GHz
  SoftRaid 4x2TB SATA
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  677,250 تومان
 • Intel Xeon D-1520
  هسته:4c/8t
  فرکاس:2.2GHz
  SoftRAID 4x2TB SATA
  32GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  541,800 تومان
 • Intel Xeon D-1520
  هسته:4c/8t
  فرکاس:2.2GHz
  SoftRAID 4x2TB SATA
  32GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  541,800 تومان
 • Intel Xeon D-1520
  هسته:4c/8t
  فرکاس:2.2GHz
  SoftRAID 4x2TB SATA
  32GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  541,800 تومان
 • Intel Xeon E3-1245v2
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.4GHz
  SoftRAID 2x480GB SSD
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  541,800 تومان

Essential

لیست سرور
نمایش 7 سرور ها
 • Intel Xeon E5-1650
  هسته:6c/12t
  فرکاس:3.2GHz /3.8GHz
  SoftRaid 2x3TB SATA
  64GB DDR3 ECC 1600 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  907,515 تومان
 • Intel Xeon E5-1620
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.6GHz /3.8GHz
  SoftRaid 2x2TB SATA
  64GB DDR3 ECC 1600 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  744,975 تومان
 • Intel Xeon E3-1231v3
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.4GHz
  SoftRaid 4x2TB SATA
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  677,250 تومان
 • Intel Xeon E5-1630v3
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.7GHz
  SoftRaid 2x480GB SSD
  64GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  812,700 تومان
 • Intel Xeon E5-1630v3
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.7GHz
  SoftRaid 4x2TB SATA
  64GB DDR4 ECC 2133 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  812,700 تومان
 • Intel Xeon E3-1245v2
  هسته:4c/8t
  فرکاس:3.4GHz
  SoftRaid 3x2TB SATA
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  541,800 تومان
 • Intel Xeon E3-1225v2
  هسته:4c/4t
  فرکاس:3.2GHz
  SoftRaid 3x2TB SATA
  16GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  474,075 تومان

Storage

Server List
نمایش  0 سرور ها

Storage

لیست سرور
نمایش 0 سرور ها

Game

Server List
نمایش  5 سرور ها
 • Intel I7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz /4.4GHz
  1x120GB SSD
  16GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  609,525 تومان
 • Intel I7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz /4.4GHz
  1x240GB SSD
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  744,975 تومان
 • Intel I7-6700K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz /4.2GHz
  1x480GB SSD
  64GB DDR4 2400 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  880,425 تومان
 • Intel i7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz
  1x120GB SSD
  16GB DDR3 1333MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  474,075 تومان
 • Intel i7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz
  1x240GB SSD
  32GB DDR3 1333MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  609,525 تومان

Game

لیست سرور
نمایش 4 سرور ها
 • Intel I7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz /4.4GHz
  1x120GB SSD
  16GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  609,525 تومان
 • Intel I7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz /4.4GHz
  1x240GB SSD
  32GB DDR3 1333 MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  744,975 تومان
 • Intel i7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz
  1x240GB SSD
  32GB DDR3 1333MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  609,525 تومان
 • Intel i7-4790K
  هسته:4c/8t
  فرکاس:4GHz
  1x480GB SSD
  64GB DDR3 1333MHz
  تعداد آی پی ماهیانه رایگان:16
  744,975 تومان