پنل پیامک.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.پنل های حرفه ای و پنل های رایگان

نسخه شخصی SMS Panel


 
0تومان

شماره عمومی رایگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
شماره اختصاصی رایگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS به صورت موردی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS به صورت گروهی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS به صورت نظیر به نظیرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال انبوه کشوری از 5000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال به مناطق و مشاغل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS از فایل Excel ــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
ارسال SMS از فایل Text ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
پیام های پر استفاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پیام های ارسال شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پیام های زمان بندی شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پیام های دریافت شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
دفتر تلفن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
گروه دفتر تلفن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پاسخگوی خودکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
مسابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
صندوق انتقادات ــــــــــــــــ خیر
نظرسنجی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
مدیریت کاربران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
مدیریت اپراتور های سازمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
خدمات هوشمند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
گزارشات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
تنظیمات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
روداد ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
تبریکات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
شارژ اعتبار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
پشتیبانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
استفاده از چند شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 شماره


نسخه تجاری کاربردی SMS PANEL


 
45,000تومان
سالانه

شماره عمومی رایگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
شماره اختصاصی رایگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS به صورت موردی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS به صورت گروهی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS به صورت نظیر به نظیرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال انبوه کشوری از 5000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال به مناطق و مشاغل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
ارسال SMS از فایل Excel ــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
ارسال SMS از فایل Text ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
پیام های پر استفاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پیام های ارسال شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پیام های زمان بندی شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پیام های دریافت شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
دفتر تلفن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
گروه دفتر تلفن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پاسخگوی خودکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
مسابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
صندوق انتقادات و پیشنهادات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
نظرسنجی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
مدیریت کاربران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
مدیریت اپراتور های سازمانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
خدمات هوشمند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیر
گزارشات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
تنظیمات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
روداد ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
تبریکات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
شارژ اعتبار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
پشتیبانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بله
استفاده از چند شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نامحدود