لایسنس Plesk.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.لایسنس های مخصوص سرور مجازی و اختصاصی

Plesk - Web Admin VPS Edition


 
109,000تومان
ماهانه

Plesk - Web Pro VPS Edition


شروع از   164,000تومان
ماهانه

Plesk - Web Host VPS Edition


شروع از   269,000تومان
ماهانه

Plesk - Web Admin Dedicated Server


شروع از   109,000تومان
ماهانه

Plesk - Web Pro Dedicated Server


شروع از   164,000تومان
ماهانه

Plesk - Web Host Dedicated Server


شروع از   479,000تومان
ماهانه