هاست اشتراکی.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.سرویس های متناسب با هر هزینه

پلن 1


 
100,000تومان
سالانه

فضا 1۰۰ مگابايت
پهنای ۵ گیگ
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 2


 
150,000تومان
سالانه

فضا 250 مگابايت
پهنای 7 گیگ
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 3


 
200,000تومان
سالانه

فضا 5۰۰ مگابايت
پهنای 10 گیگ
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 4


 
300,000تومان
سالانه

فضا 1۰۰۰ مگابايت
پهنای 1۵ گیگ
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 5


 
450,000تومان
سالانه

فضا ۲۰۰۰ مگابايت
پهنای ۲۵ گیگ
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 6


 
65,000تومان
ماهانه

فضا 5000 مگابايت
پهنای 60 گیگ
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی