شبکه های اجتماعی :
هاست اشتراکی.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.سرویس های متناسب با هر هزینه