شبکه های اجتماعی :
نمایندگی هاست.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.داشتن نمایندگی جهت راه اندازی هاستینک